Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Istniejące użytki ekologiczne

Rozporządzeniem Wojewody Leszczyńskiego nr 8/98 z 8 grudnia 1998 r. uznano za użytki ekologiczne grunty w Leśnictwie Tarnowa Łąka, Obręb Dąbcze - w oddz. 120 i, 123 a,b, 124 a,b, 125 a, o łacznej powierzchni 56,56 ha.

Są to tereny depresyjne mszarów i torfowisk, w większości od wielu lat pozbawione drzewostanów,z ciekawą roślinnością bagienną, a także stanowiące naturalne miejsca lęgowe ptactwa błotnego i wodnego.

 

Projektowane użytki ekologiczne

Nadleśnictwo ma zamiar wystąpić o uznanie za użytki ekologiczne części gruntów przejętych od AWR SP o pow. ogólnej 77,66 ha, położone na terenie Leśnictwa Książęcy Las, Tarnowa Łąka i Długie Stare. Grunty te cechują się bardzo trudnymi warunkami terenowymi: są silnie zachwaszczone, częściowo zakrzewione, z trzciną, podtopione i okresowo zalane wodą (teren depresyjny w stosunku do Rowu Polskiego).

W obecnym stanie zalesienie tych gruntów jest ekonomicznie nieuzasadnione i dlatego właściwym jest pozostawienie ich w naturalnym, nienaruszonym stanie.